سالنامه آماری:

 دفتر یا کتابی است دست‌نویس یا چاپ‌شده که در مورد رویدادهای اتفاق‌افتاده در یک سال اطلاعاتی می‌دهد. سالنامه‌ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می‌تواند شامل فهرست مناسبت‌هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده‌اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد.

سالنامه از ترکیب دو کلمه «سال» و «نامه» تشکیل شده و شاید به این دلیل باشد که سالنامه، مجموعه‌ای از نامه‌هایی است که فرد برای سال می‌نویسد یا برعکس. یعنی سال (گذر زمان)، و صاحب سالنامه، نامه‌نگاری‌هایی با یکدیگر ترتیب می‌دهند و به همین دلیل است که برای برخی از مردم، سالنامه یک وسیله کاملاً شخصی محسوب می‌شود.

 

   در سال 1398 تعداد مراکز در این سال 15023که شامل 633 مرکز دولتی و 14390مرکز غیر دولتی تشکیل میشود. تعداد مربیان در این سال  31906نفر مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد5636 دولتی و 26270 مربی غیر دولتی فعال می باشند لازم به ذکر است آموزش های برگزار شده در این سال  327386777 نفر –ساعت می باشد که از این مقدار 144,624,022 نفر ساعت دولتی و 182762755 نفر ساعت غیردولتی می باشد

  در سال 1397 تعداد مراکز در این سال 12372 که شامل637مرکز دولتی و11735مرکز غیر دولتی تشکیل میشود. تعداد مربیان در این سال  30986 نفر مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد6155 دولتی24831 مربی غیر دولتی فعال می باشند لازم به ذکر است آموزش های برگزار شده در این سال به نفر دوره1,758,536می باشد که از این مقدار 1,000,083 دولتی و758453 غیردولتی می باشد.

 

 در سال 1396تعداد مراکز در این سال 13876که شامل586 مرکز دولتی و13290 مرکز غیر دولتی تشکیل میشود. تعداد مربیان در این سال  31191نفر مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد6290 دولتی24901 مربی غیر دولتی فعال می باشند لازم به ذکر است آموزش های برگزار شده در این سال به نفر دوره 1,645,762 می باشد که از این مقدار964937 دولتی 680825 نفر غیر دولتی هستن

  در سال 1399تعداد مراکز در این سال 12723که شامل553 مرکز دولتی و12170 مرکز غیر دولتی تشکیل میشود. تعداد مربیان در این سال  27056نفر مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد5170 دولتی21886 مربی غیر دولتی فعال می باشند لازم به ذکر است آموزش های برگزار شده در این سال به نفر دوره 1128449 می باشد که از این مقدار600863 دولتی 527586 نفر غیر دولتی هستن