1. آتش نشان (سال 1393)
  2. افسر HSE (بهداشت و ایمنی و محیط زیست) (سال 1393)
  3. بازرس بررسی علل حریق   ( سال 1394)
  4. پاكبان
  5. سر آتش نشان (سال 1393)
  6. کاربر ماساژ (سال 1393)
  7. منشی پزشکی درجه 1  ( بازنگری / دی 1394)
  8. منشی پزشکی درجه 2  ( بازنگری / دی 1394)
  9. مسئول مهندسي انساني يا ارگونومي  (اسفند 94)
  10.