1. پژوهشگر (سال 1393)
  2. پژوهشگر ماهر (سال 1393)
  3. کارشناس آموزش  / بازنگری ( بهمن 1394)
  4. مربي مهادا (سال 1393)
  5. مربی مهادای خنده  ( آبان 1394)
  6.