1. تعمیرکار لباس  ( بهمن 1394)
  2. دوزنده لباس بدون الگو  ( بازنگری / دیماه 1394)
  3. دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه ( بازنگری / دیماه 1394)
  4.