1. آسیابانی درجه 1
  2. آسیابانی درجه 2
  3. تکنسین انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی
  4. تولید کننده لواشک صنعتی   ( سال 1394)
  5. سوهان پز (سال 1390)
  6. كلوچه پز سنتي
  7. نانوای نان تافتون
  8. نانوای نان تیری
  9. نانوای نان سنتی اسکو ( سال 1394)