1. تعمیرکار پمپ های صنعتی (کمرچاهی، سرچاهی، شناور) (1390)