1. بازرس جوش(سال 1394)
  2. بازرس فنی جوش ( سال 1394 )
  3. جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي SMAW (سال 1394)
  4. جوشكار لوله هاي گاز با فشار بالا (سال 1394)
  5. جوشكاري لوله هاي گاز با فشار بالا با گاز محلفظ آرگون(سال 1394)