1. سازه های ماکارونی 1 (مهندسین فردا)
  2. طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار rivit architecture.doc (سال 1393)
  3. کاروراجرای بلوک AAC درساختمان (خرداد 95)
  4. کاروردسترسی با طناب ROPE ACCESS / بازنگری ( دی 1394)
  5. گچ کاري با گچ هاي نوين(پاششی)  ( سال 1394)
  6. مدیر دفتر فنی
  7. معرقکار سنگ صنعتی
  8. مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی  ( سال 1394)
  9. نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری (سال 1393)
  10. نصاب و مجري صفحات روكش دار گچي (سال 1393)