1. تعميركار تلفن همراه
  2. تعميركار موبايل و تبلت سامسونگ (سال 1393)
  3. فن ورز شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان ( سال 1394)