1. تحلیلگر CATIA ADVANCE 
  2. تراشکار(طرح 18 ماهه)
  3. تراشكار ماهر (طرح 18 ماهه)
  4. تراشکاری تخصصی (1390)
  5. کارور CATIA (سال 1392)
  6.