*** برق ***
حفاظت وسایل ومدارهای الکترونیک صنعتی
*** جوشکاری ***
 
 *** کنترل و ابزار دقیق ***
 
 *** صنایع نساجی***
 تجزيه فني بافت پارچه
 خوراك دهنده و كنترل ماشين كرمپل
 كارور الياف شناسي