*** صنایع دستی(بافت) ***
ترکیب موتیف ها و طراحی نقشه گلیم