اتومکانیک سرامیک عمران
الکترونیک صنایع چاپ کنترل و ابزار دقیق
برق  صنایع چوب و کاغذ متالورژی 
بهینه سازی مصرف انرژی صنایع دریایی مخابرات 
تاسیسات صنایع شیمیایی مدیریت و صنایع
جوشکاری و بازرسی جوش صنایع فلزی معدن
حمل و نقل صنایع نساجی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

اتو مکانیک

 

 

 دوره تعمیرخودروهای سواری :

 
 

 

 

 

 

 

**********

 

 

 مخابرات :

 

 

 

  دوره شبکه کابل :

 

 
 

 

 

**********

 

 

 

 عمران:

 

  

 

 

  دوره : ساخت و ساز ساختمان
 

 

 

 

**********

 

 

 

صنایع چوب و کاغذ :

 
 دوره تولید مبلمان صفحه ای ساده :