اجرای کابل کشی خاکی
اجرای کابل کشی کانالی
اجرای کابل کشی هوائی
احداث کانال
آزمایش و تحویل کانال و حوضچه
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری کابل کشی خاکی
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری کابل کشی کانالی
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری کابل کشی هوائی
آماده سازی تجهیزات و محیط کاری کانالسازی
بررسی نقشه و مستندات شبکه کابل هوائی
بررسی نقشه ومستندات شبکه کابل خاکی
بررسی نقشه ومستندات شبکه کابل کانالی
کار در گروه آزمایش و تحویل شبکه کابل خاکی
کار درگروه آزمایش و تحویل شبکه کابل کانالی
کار درگروه آزمایش و تحویل شبکه کابل هوائی
مستند سازی شبکه کابل خاکی
مستندسازی شبکه کابل کانالی
مستندسازی شبکه کابل هوائی
مستندسازی کانال های ساخته شده
نصب پست
 نصب تیرک شناسائی
 نصب حوضچه های پیش ساخته
 نصب حوضچه های در محل ساز
 نصب داکت و ساب داکت
 نصب کافو
 نصب لوله های پی وی سی در کانال