اجراي عمليات آماده سازي سالن پرورش طيور گوشتي (سال 1392)
اجراي عمليات انكوباسيون و هيچنگ در موسسات جوجه كشي (سال 1392)
اجراي عمليات بهداشتي در واحدهاي توليد و پرورش طيور (سال 1392)
اجراي عمليات ثبت آمار و ا طلاعات در واحد كشتار كارگاهي (سال 1392)
اجراي عمليات واكسيناسيون طيور (سال 1392)
انتخاب گونه هاي مختلف پرندگان زينتي و شكاري جهت پرورش (سال 1392)
اجرای عملیات بهداشتی در  کشتارگاه طیور (سال 1392)
اجراي عمليات بهداشتي و آماده سازي جوجه كشي (سال 1392)
اجرای عملیات تفکیک و بسته بندی لاشه طیور (سال 1392)
انجام عمليات پس از هچ در موسسات جوجه كشي (سال 1392)
اجرای عملیات کشتار طیور  (سال 1392)
انجام عمليات بارگيري و حمل خوراك به مراكز توليد و پرورش طيور (سال 1392)
انجام عمليات بهداشتي در كارخانه خوراك طيور (سال 1392)
اجراي عمليات حمل و نقل درجه بندي و نگهداري تخم مرغ در موسسات جوجه كشي (سال 1392)
بازار ياب و فروش پرندگان زينتي و شكاري (سال 1392)
بررسي مواد خوراكي متداول در كارخانه هاي تهيه خوراك طيور (سال 1392)
تولیدمثل و تکثیر  پرندگان زینتی و شکاری (سال 1392)
حمل و نقل جوجه ها از موسسات جوجه كشي (سال 1392)
حمل و نقل طیور به واحد کشتار  (سال 1392)
حمل و نقل و جابجايي طيور و توليدات طيور (سال 1392)
خوراک و خوراک دهی پرندگان زینتی و شکاری (سال 1392)
رکوردبرداری و جمع آوری اطلاعات در واحد های تولید و پرورش طیور. (سال 1392)
سرويس  و نگهداري تجهيزات در سالن توليد و پرورش طيور (سال 1392)
سرويس و نگهداري تجهيزات كارگاه خوراك طيور (سال 1392)
سرویس و نگهداری تاسیسات کشتارگاه طیور  (سال 1392)
كنترل امنيت زيستي و رعايت اصول بهداشت گله (سال 1392)
کنترل شرایط محیطی درپرندگان زینتی و شکاری (سال 1392)
نگهداری و مراقبت از جوجه ها پرندگان زینتی وشکاری (سال 1392)