1. اجرای طرحهای تلفیقی (سال 1393)
 2. اجرای گل ومرغ برزمینه ها ی مختلف(سال 1393)
 3. اجرای گل ومرغ در حاشیه و متن(سال 1393)
 4. اجرای یک اثر ابداعی نگار گری(سال 1393)
 5. انگ کاری(سال 1393)
 6. بکارگیری انواع زمینه در نقاشی سنتی(سال 1393)
 7. بکارگیری خط وکتیبه دریک اثر ترکیبی(سال 1393)
 8. بکارگیری طراحی سنتی در انواع هنرهای سنتی(سال 1393)
 9. رنگ گذاری درنگارگری به شیوه مکاتب ومعاصر(سال 1393)
 10. ساخت کاغذ،انواع بوم وآما ده سازی آنها(سال 1393)
 11. ساخت وبکارگیری انواع ابز ارهای رنگ گذاری(سال 1393)
 12. ساخت وبکارگیری انواع رنگ های سنتی(سال 1393)
 13. ساخت وساز وبکارگیری رنگ درگل ومرغ(سال 1393)
 14. طراحی انسان یا اندام نگا ری به شیوه معاصر (سال 1393)
 15. طراحی انسان یا اندام نگا ری به شیوه مکاتب (سال 1393)
 16. طراحی جانوری درنگارگری (سال 1393)
 17. طراحی جلوه های طبیعت درنگارگری (سال 1393)
 18. طراحی چهره به شیوه مکاتب ومعاصر (سال 1393)
 19. طراحی نقوش جانوری (سال 1393)
 20. طراحی نقوش گیاهی وتلفیق آنها (سال 1393)
 21. طراحی نقوش متداول در گل و مرغ (سال 1393)
 22. طراحی نقوش هندسی وتلفیق آنها (سال 1393)
 23. طراحی نگاره به کمک آب مرکب (سال 1393)
 24. طراحی واجرای یک اثر تذهیب (سال 1393)
 25. طراحی واجرای یک اثر ترکیبی تذهیب وتشعیر (سال 1393)
 26. طراحی واجرای یک اثر تشعیر (سال 1393)