1- كشت كار خاكشي    (اسفند 94)
 2- كشت سياه دانه       (اسفند 94)