1. امور باغی (130)
  2. امور زراعی (41)
  3. امور دام و ماکیان  ( 111)
  4.  صنايع غذايي (196)
  5. خدمات تغذیه ای 46)
  6. ماشين آلات کشاورزی  (32)
  7. فناوری محیط زیست  (35) 
  8. منابع طبیعی(جنگل ،مرتع،آبخیز و بیابان)
  9. شیلات و آپزی پروری