1. آتش نشانی حوادث رانندگی (سال 1393)
  2. آسیبهای ترافیکی و تصادفات رانندگی  (سال 1393)
  3. اخلاق حرفه ای و تکریم مسافران (ویژه رانندگان برون شهری ) ( آبان 1394)
  4. اخلاق حرفه ای و تکریم مسافران ( ویژه رانندگان درون شهری) ( آبان 1394)
  5. اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهری (سال1394)
  6. اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهری (سال 1394)
  7. اصول ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ویژه بانوان ( آبان 1394)
  8. اصول ایمنی ترافیک ویژه عابران پیاده ( آبان 1394)
  9. اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس ( آبان 1394)
  10. اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهای تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت  ( سال 1394)
  11. اصول و تکنیک های ایمنی و نگهداری از موتور سیکلت  ( آبان 1394)
  12. اصول و تکنیک های دریفت (سال 1393)
  13. اصول و تکنیک های رانندگی استراتژیک (سال 1393)
  14. اصول و تکنیک های رانندگی آفرود خارج از آسفالت (سال 1393)
  15. اصول و تکنیک های رانندگی حرفه ای (سال 1393)
  16. اصول و تکنیکهای رانندگی تدافعی (سال 1393)
  17. امدادگری سوانح و حوادث رانندگی (سال 1393)
  18. ایمنی ترافیک در مدارس سنین 6-2 دوره نوباوه و پیش دبستان (سال 1393)
  19. ایمنی ترافیک در مدارس سنین11-7 دوره  دبستان (سال 1393)
  20. ایمنی ترافیک در مدارس سنین 14-12 دوره ششم تا هشتم (سال 1393)
  21. ایمنی ترافیک در مدارس سنین 22-15 دوره نهم تا دانشگاه (سال 1393)
  22. بكار گيري اصول و ضوابط ابعاد واوزان حمل ونقل بار    (اسفند 94)
  23. بكارگيري اصول وتكنيك هاي مهار ايمن بار   (اسفند 94)
  24. حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای در حوزه فرهنگ ترافیک راهها (سال 1393)
  25. رانندگی پایه 2 ( سال 1394)
  26. رانندگی پایه 3 (سال 1393)
  27. زبان حمل ونقل سفر    (اسفند 94)
  28. کاربرد اصول ترافيک معابر و تقاطع ها
  29. مدیر فنی مراکز معاینه مکانیزه خودروهای سبک و سنگین(سال 1393)
  30. مهارت های تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه ( آبان 1394)