- آذربایجان غربی ( سال 1394)
- اردبیل ( سال 1394)
- اصفهان (سال 1394)
- البرز ( سال 1394)
- ایلام ( سال 1394)
- بوشهر ( سال 1394)
- تهران ( سال 1394)
- خراسان جنوبی ( سال 1394)
- خراسان رضوی ( سال 1394)
- خراسان شمالی ( سال 1394)
- زنجان ( سال 1394)
- سمنان ( سال 1394)
- فارس ( سال 1394)
- قزوین ( سال 1394)
- قم ( سال 1394)
- کردستان ( سال 1394)
- کرمان ( سال 1394)
- کرمانشاه ( سال 1394)
- گلستان ( سال 1394)
- گیلان ( سال 1394)
- لرستان ( سال 1394)
- مازندران ( سال 1394)
- مرکزی ( سال 1394)
- هرمزگان ( سال 1394)
- همدان ( سال 1394)
- یزد ( سال 1394)