محاسبات تعادل فازی با نرم افزار( PE ( Phase Equilibrium 
مدل سازی فرایندهای جذب سطحی در حالت دینامیک با نرم افزار ASPEN - ADSIM
شبیه سازی برش نفتی با نرم افزار HYSYS - OIL MANAGER
طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار ASPEN B-JAC
طراحی مکانیکی مبدل های پوسته لوله و مخازن تحت فشار با نرم افزار ASPEN-Teams
طراحی کولرهای حرارتی صنعتی با نرم افزار Aspen Arotran
مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN PLUS
مدل سازی و شبیه سازی حالت دینامیکی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار Hysys Dynamics
طراحی و تحلیل واحدهای تقطیر با نرم افزار Aspen split
شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-DYNAMICS
شبیه سازی فرایندهای پلیمری با نرم افزار ASPEN Polymer Plus
طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار TANK
شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته با نرم افزار ASPEN Batch Plus
طراحي تجهيزات صنايع داروسازي با نرم افزار  Super Pro Designer
طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با ASPEN-Icarus
طراحي و شبيه سازي فرايندهاي صنايع محيط زيست با نرم افزار Super Pro Designer
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نرم افزار ASPEN_Pinch
شبیه سازی فرایندهای کروماتوگرافی در حالت دینامیکی با نرم افزار ASPEN-Chromatography
طراحی فرایندهای پایه محیط های آبی الکترولیتی با نرم افزار ASPEN OLI
 کار با نرم افزار شبیه ساز مولکولی Chemcraft
 کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمی Chemmaths
کار با نرم افزار طراحی آزمایش های شیمی Crocodile Chemistry
کار با نرم افزار محاسبات مهندسی شیمی Chemland
شبیه سازی و تحلیل جریان سیال به روش CFD با نرم افزار Fluent
طراحی و مدل سازی واحدهای صنعتی با نرم افزار PDMS
شبيه سازي فرایندهای شیمیایی با نرم افزار CHEMCAD
آناليز و شبيه سازي پايپينگ درصنایع شیمیایی با نرم افزار Auto pipe
تحلیل و شبیه سازی تجهيزات صنايع داروسازي با نرم افزار PDMS
كارور نرم افزار PipePhase در صنايع شيميايي