آزمایشگر و ارزیاب قدرت بذر (Viability) قبل از کاشت و بعد از برداشت
آزمایشگر تجزیه خاک و گیاه
آنالیز آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از اطلاعات هواشناسی
آنالیز و شبیه سازی سازه های هیدرولیکی آب با نرم افزار Hydraulics
آنالیز و شبيه سازي مشخصات خاک با نرم افزار Characteristics Soil Water
آناليز و محاسبه  حوضه هاي آبريز با نرم افزار کامپیوتری EFH
آناليز و محاسبه كانال هاي روباز   با  نرم افزار کامپیوتری Flow Pro
آنالیز و شبیه سازی رفتارهای دینامیکی و انتقال کیفیتی آب با نرم افزار Epanet
آنالیز داده های آماری در هیدرولوژی
آنالیز رودخانه ها و آب های زیرزمینی
آنالیز و کاهش آلودگی آب های زیرزمینی
آنالیز و کنترل آبهای غیر متعارف
اسانس گیری از گیاهان دارویی
استراتژی استفاده از آللوپاتی  در مدیریت علفهای هرز
استراتژی اعمال تیمارهای مختلف شدت های میدان مغناطیسی روی بذر قبل از کاشت
استراتژی بکارگیری فناوری نانو در کشاورزی
استراتژی بکارگیری مواد ضد تعرق  در گیاهان
استراتژی تلقیح بذور با استفاده از کودهای بیولوژیک
اندازه گیری روغن موجود در بذر با دستگاه سوکسله
اندازه گیری میزان پروتئین موجود در بذر با دستگاه Kjeldall
پرایمینگ بذر گیاهان یا درختان میوه قبل از کاشت
بررسی و کنترل آلاینده های جوی
تحلیل داده های کشاورزی با نرم افزار آماری SAS
تحلیل داده های کشاورزی  با نرم افزار آماری MSTATC
تحلیل و مدل سازي مدل هاي خاك با نرم افزار Hydros
تحلیل و مدل سازی سازه ها و جریان های آب در حالت ماندگار و غیر ماندگار با نرم افزار HEC-RAS
تجزیه و تحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با نرم افزار AQQA
تحلیل پتانسیل اقلیمی محصولات کشاورزی
تحلیل داده های آماری هواشناسی با minitab Release
تحلیل و شبیه سازی مدل های کشاورزی و اقلیمی با نرم افزار Climgen
تحلیل و طراحی ساختمان چاه های آبی
تحلیل و طراحی قنات
تحلیل و کنترل آب های زیرزمینی ساحلی
تحلیل و کنترل آب های زیرزمینی کویری
ترسیم گلباد
تکنیک های مبارزه با بیماریهای گیاهی و پیش گیری آنها
شبيه سازي بارش و تحليل رودخانه هاي حوضه هاي آبريز  با  نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS
شبیه سازی ، کنترل و نگهداری منابع آب با نرم افزار Saltmed
شبيه سازي كمي و كيفي آب  با نرم افزار SMADA
کاربرد تکنیک های هسته ای در کشاورزی
کنترل و شبیه سازی آبیاری گیاه با  نرم افزار کامپیوتری crop wat
کنترل میکروبی علفهای هرز
کنترل آبهای شور در توسعه کشاورزی
کنترل آزولا به عنوان گیاهی مفید یا علف هرز
کنترل بیماری های گیاهی با بکارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS
کنترل منابع آب کارستی
کنترل و استخراج منابع آبهای زیرزمینی
کشتکار بادام زمینی
کشتکار گلرنگ
طراحی و شبيه سازي سیستم های آبیاری تحت فشار با نرم افزار NETAFIM
طراحی و تحلیل سدهای رسوب گیر
طراحی و تحلیل سدهای زیرزمینی
مدیریت گیاهان SINK و SOURCE
مدیریت  بیلان انرژی و اقتصادی در مزارع و باغات
مدیریت تلفیقی آفات در مزرعه
مدیریت تلفیقی علفهای هرز
مدیریت رکود در بذور گیاهان و تکنیک های شکستن رکود
مدیریت و بکارگیری هورمون های گیاهی در بخشهای مختلف گیاه
متصدی كنترل تولیدات در واحدهاي کشاورزی
مدیریت تولیدات کشاورزی با استفاده از اطلاعات هواشناسی
نرم افزار صراحی کانالهای آبیاری و زهکش CSDP