شرح وظایف حوزه امور بانوان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مقدمه

در تشکیل دولت اسلامی و سازماندهی و هدایت جامعه به سوی رشد و کمال، نیروهای انسانی هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان و مردان هر یک در جایگاهی به ایفای نقش بپردازند که پیشرفت جامعه را در پی داشته باشد. با تزلزل و تنزل جایگاه زنان و خانواده در ادوار مختلف تاریخی و اثرات سوء آن، نیاز جامعه به تقویت جایگاه مادی، معنوی و عاطفی خانواده و حضور فعالانه و بدور از جنسیت‌زدگی زنان در اجتماع بیش از پیش خودنمایی کرد؛ لذا به منظور تقویت جایگاه خانواده و زنان در سیاست گذاری ها و برنامه های ملی، جایگاه امور زنان و خانواده در سطوح عالی اداری کشور ایجاد شد.

در همین راستا قابل توجه است که جایگاه امور زنان و خانواده به منظور تقویت مثبت و اثرگذاری در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری ها به نفع خانواده و زنان می باشد تا اولویت بخشی تحکیم خانواده در تمامی برنامه‌های ملی و استانی لحاظ شود. لذا ماموریت اصلی امور بانوان و خانواده سازمان، نظارت بر اجرای راهبردهای کلان دولت، وزارت متبوع و سازمان در این حوزه در بخش های مختلف بوده و  برنامه های اجرایی را حتی المقدور با بهره مندی از توان بخش های مربوطه اجرا می نمایند. به جهت اهمیت جایگاه،حوزه امور بانوان در ستاد ذیل اداره کل حوزه ریاست و در استانها به طور مستقیم زیر نظر مدیران کل محترم فعالیت می نمایند.

بر همین اساس اولین نسخه از شرح وظایف حوزه امور زنان و خانواده سازمان و ادارات کل برای اجرا در سال 1401 به شرح ذیل ابلاغ می شود:

شرح وظایف حوزه امور بانوان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1.      آشنایی با قوانین حوزه زنان و خانواده

2.      تعامل با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مشاور بانوان و خانواده وزارت متبوع و مشاورین بانوان و خانواده سایر وزراتخانه ها و دستگاه ها به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات این حوزه

3.      پیشنهاد راهبردهای سازمان در حوزه زنان و خانواده با توجه به قوانین جدید

4.      پیگیری اجرای قوانین و مقررات این حوزه در مجموعه سازمان و ادارت کل زیر مجموعه

5.      مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت ها در راستای رفع مسائل و مشکلات همکاران در حوزه مسائل مربوط بانوان و خانواده

6.      تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار و همکاران دارای بیماری خاص و مشکلات حاد درون سازمان و تلاش در جلب حمایت های لازم و همکاری در مدیریت کمک های جذب شده

7.      طراحی برنامه های پیشنهادی سالانه و 6ماهه آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای بانوان همکار، خانواده و فرزندان همکاران

8.      برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش همکاران در مباحث خانوادگی

9.      همکاری متقابل در حوزه آموزش زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و سایر گروه های هدف مربوطه با معاونت آموزش

10.  سازمان دهی امور بانوان و خانواده ادارات کل استان ها

11.  سازماندهی امکانات و سرمایه انسانی ستادی و استانی در جهت رشد کمیت و کیفیت فعالیت های این حوزه و تشکیل کمیته ها و کارگروه های لازم

12.  ارزیابی عملکرد استان ها در این حوزه و پیشنهاد مدیران و مشاوران برگزیده

13.  همکاری و تعامل با شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی سازمان به منظور وحدت رویه و هم افزایی برنامه ها

14.   همکاری و تعامل با معاونت های سازمان در جهت پیشبرد ماموریت سازمان

15.  پاسخ به مکاتبات میان دستگاهی این حوزه

16.  تدوین گزارشات دوره ای و ارائه به مسئولین ذیربط

شرح وظایف امور زنان و خانواده ادارات کل فنی و حرفه ای استان ها

1.      تعامل با حوزه امور بانوان و خانواده سازمان

2.      آشنایی با قوانین حوزه زنان و خانواده

3.      پیگیری اجرای قوانین و مقررات ابلاغی این حوزه در اداره کل و مراکز وابسته

4.      پیگیری اجرای راهبردهای سازمان در حوزه زنان و خانواده

5.      تعامل با اداره کل زنان و خانواده استانداری و سایر ادارات کل استانی به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات این حوزه و مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای و استانی

6.      همکاری با ستاد درتدوین برنامه های پیشنهادی سالانه و پیگیری اجرای برنامه های ابلاغی

7.      همکاری متقابل در حوزه آموزش زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و سایر گروه های هدف مربوطه با معاون آموزش و پژوهش اداره کل

8.      سازماندهی امکانات و سرمایه انسانی استانی در جهت رشد کمیت و کیفیت فعالیت های این حوزه و تشکیل کمیته ها و کارگروه های لازم

9.      تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار و همکاران دارای بیماری خاص و مشکلات حاد اداره‌کل و مراکز تابعه و تلاش در جلب حمایت های لازم و همکاری با ستاد در مدیریت کمک های جذب شده

10.   همکاری در طراحی برنامه های پیشنهادی سالانه و 6ماهه آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای بانوان همکار، خانواده و فرزندان همکاران

11.  برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش همکاران در مباحث خانوادگی

12.   همکاری و تعامل با شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی اداره کل به منظور وحدت رویه و هم افزایی برنامه ها

13.   همکاری و تعامل با معاونین اداره کل  در جهت پیشبرد ماموریت سازمان

14.  پاسخ به مکاتبات میان دستگاهی این حوزه

15.  تدوین گزارش های دوره ای لازم جهت ارائه به ستاد